Stanovy Investičního klubu KFN, z.s.

Čl. 1
Název a sídlo

 1. Název: Investiční klub KFN, z.s.(dále jen „Investiční klub“)
 2. Sídlo:Hošťálkova 392/1c, Praha 6 - Břevnov, PSČ: 169 00

Čl. 2
Statut Investičního klubu

 1. Investiční klub KFN byl založen za podmínek zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Investiční klub KFN byl založen na ustavující schůzi dne 2.2.2015.
 3. Investiční klub KFN je samostatným, nezávislým, zájmovým a dobrovolným svazkem fyzických a právnických osob vyvíjejících činnost vzdělávací a poradenskou.
 4. Investiční klub KFN je založen na dobu neurčitou.

Čl. 3
Účel Investičního klubu

 1. Účelem Investičního klubu KFN je poskytovat informace členům klubu v oblasti finanční gramotnosti, tvorby rezerv, netradičních obchodních příležitostí a investování.

Čl. 4
Členství

 1. Členem Investičního klubu KFN se může stát fyzická nebo právnická osoba.
 2. O přijetí za člena Investičního klubu KFN rozhoduje předsednictvo Investičního klubu po podání písemné žádosti o členství. Předsednictvo Investičního klubu může odmítnout přijetí za člena Investiční klubu a to i bez udání důvodu.
 3. Členství v Investičním klubu KFN vzniká za současného splnění následujících podmínek:
  1. kladné rozhodnutí předsednictva o žádosti o členství,
  2. podání žádosti o členství.
 4. Členství v Investičním klubu KFN zaniká:
  1. vystoupením člena písemným oznámením předsednictvu Investičního klubu,
  2. úmrtím člena Investičního klubu,
  3. zrušením právnické osoby, která je členem Investičního klubu,
  4. rozhodnutí členské schůze o zrušení členství člena Investičního klubu,
  5. zneužitím výhod poskytovaných klubem nebo jednáním v rozporu se stanovami Investičního klubu
  6. zánikem Investičního klubu.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

 1. Člen Investičního klubu KFN má právo:
  1. účastnit se zasedání členské schůze,
  2. být volen do orgánů Investičního klubu,
  3. obracet se na orgány Investičního klubu s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
 2. Člen Investičního klubu KFN má povinnost:
  1. dodržovat stanovy Investičního klubu,
  2. svědomitě vykonávat funkce v orgánech Investičního klubu, byl-li do nich zvolen,
  3. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Investičního klubu.

Čl. 6
Disciplinární odpovědnost

 1. Každý člen Investičního klubu KFN je odpovědný za disciplinární provinění.
 2. Disciplinárního provinění se dopustí člen Investičního klubu jednáním v rozporu se stanovami Investičního klubu.
 3. Za disciplinární provinění lze uložit tato disciplinární opatření:
  1. písemné napomenutí,
  2. pozastavení členství,
  3. vyloučení z Investičního klubu.
 4. Disciplinární provinění projednává a disciplinární opatření ukládá předsednictvo Investičního klubu.

Čl. 7
Orgány Investičního klubu KFN

 1. Orgány Investičního klubu KFN jsou:
  1. členská schůze,
  2. předsednictvo,
  3. předseda.

Čl. 8
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Investičního klubu KFN.
 2. Členskou schůzi tvoří všichni členové Investičního klubu KFN.
 3. Členskou schůzi svolává předsednictvo Investičního klubu KFN podle potřeby, nejméně však jednou za 1 rok.
 4. Předsednictvo Investičního klubu KFN je povinno svolat členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů Investičního klubu.
 5. Členská schůze se považuje za řádně svolanou za předpokladu, že byly informace o jejím konání včetně jejího programu uveřejněny na webových stránkách Investičního klubu KFN s minimálně desetidenním předstihem před datem konání členské schůze.
 6. Členská schůze zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov Investičního klubu KFN,
  2. schvaluje úkoly Investičního klubu KFN pro příslušné období, výroční zprávu Investičního klubu, rozpočet a roční závěrku hospodaření, včetně odměn členů orgánů Investičního klubu,
  3. volí a odvolává členy předsednictva Investičního klubu KFN,
  4. rozhoduje o zrušení Investičního klubu KFN,
  5. rozhoduje o dalších záležitostech těmito stanovami neupravenými.
 7. Zakládající členové Investičního klubu KFN jsou členy s rozhodovacím hlasem, všichni ostatní členové Investičního klubu jsou členy s poradním hlasem.
 8. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Investičního klubu KFN s rozhodovacím hlasem.
 9. Každý člen Investičního klubu KFN s rozhodovacím hlasem má na členské schůzi jeden hlas.
 10. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasovala minimálně polovina přítomných členů Investičního klubu KFN s rozhodovacím hlasem. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasovaly minimálně dvě třetiny všech členů Investičního klubu s rozhodovacím hlasem.

Čl. 9
Předsednictvo

 1. Předsednictvo Investičního klubu KFN je statutárním orgánem Investičního klubu.
 2. Předsednictvo je orgánem kolektivním.
 3. Členové předsednictva jsou voleni na zasedání členské schůze z řad členů Investičního klubu KFN, zvoleni jsou 3 členové, kteří získali největší počet hlasů.
 4. Předsednictvo má 3 členy.
 5. Funkční období člena předsednictva je 5 let.
 6. Schůzi Předsednictva svolává jeho předseda, a to nejméně 1 krát měsíčně.
 7. Předsednictvo zejména:
  1. volí ze svých členů předsedu,
  2. koordinuje činnost Investičního klubu,
  3. svolává členskou schůzi Investičního klubu,
  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
  5. rozhoduje o přijetí za člena Investičního klubu KFN,
  6. rozhoduje o změně členství člena s poradním hlasem na členství s rozhodovacím hlasem.
 8. Předseda předsednictva zastupuje Investiční klub navenek, je oprávněn za Investiční klub jednat samostatně.
 9. K zajištění činnosti Investičního klubu KFN může předsednictvo zřídit kancelář Investičního klubu.
 10. Předsednictvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomni nejméně 2 jeho členové.
 11. Předsednictvo rozhoduje většinou přítomných členů.

Čl. 10
Předseda

 1. Předseda plní rozhodnutí předsednictva a zastupuje Investiční klub KFN navenek, přijímá zaměstnance Investičního klubu do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech Investičního klubu.
 2. Předsedu volí předsednictvo ze svých členů.
 3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí předsednictva, vedení účetní evidence a plynulý chod Investičního klubu KFN.
 4. Předseda připravuje podklady pro jednání předsednictva Investičního klubu KFN.

Čl. 11
Zásady hospodaření

 1. Příjmy Investičního klubu KFN jsou zejména:
  1. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
  2. výnosy z majetku,
  3. dotace a granty.
 2. Za hospodaření Investičního klubu KFN odpovídá předsednictvo Investičního klubu. Investiční klub KFN hospodaří na základě rozpočtu schváleného předsednictvem Investičního klubu pro daný kalendářní rok.
 3. Příjmy Investičního klubu KFN jsou určeny zejména ke krytí nákladů na činnost i Investičního klubu, zejména nákladů souvisejících s propagačními činnostmi Investičního klubu a ke krytí mezd zaměstnanců a dalších provozních výdajů, schválených odměn členů orgánů Investičního klubu, případně dalších nákladů vzniklých v souvislosti s činností Investičního klubu.

Čl. 12
Zánik Investičního klubu KFN

 1. Investiční klub KFN zaniká:
  1. dobrovolným zrušením nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,
  2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.

Čl. 13
Závěrečná ustanovení

 1. Investiční klub KFN může na základě rozhodnutí předsednictva vydat organizační a jednací řád Investičního klubu.
 2. Práva a povinnosti těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jinými právními předpisy.

V Praze dne 2. 2. 2015.

Přihlášení uživatele

Zažádat o členství > Zapomněl jsem heslo >

Zapomenuté heslo

Omezený přístup

Informace k partnerské nabídce a členských benefitech jsou k dispozici jen pro registrované členy klubu.